3

Sheraton Hotel (Shanghai Waigaoqiao Branch)

1 save

Recommendation by Ciara Alarcon


Hotel

Xi Lai Deng Jiu Dian ( Shang Hai Wai Gao Qiao Dian ), Pudong Xinqu, Shanghai Shi, China

Comments (0)

Shopping bag

Shop name

Your shopping bag is empty

Continue Shopping
    Shop name Promos

    Merchandise Subtotal

    Promo Discounts

    Order Subtotal

    Shipping info